IRT, تومان
  • IRR, ﷼
WOOCS v.1.3.4.2
اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

اعضای محترم هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره
کمک آنلاین
خرید آنلاین

امور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در موسسه توانبخشی شهید مدرس با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می گیرد. اعضا هیات مدیره داوطلبانی هستند که با دانش و درایت خود مرکز توانبخشی را در رسیدن به بهترین شکل ممکن هدایت می کنند.

 

وظایف و اختیارات هیأت مدیره بر مبنای اساسنامه:

-کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های اجرایی موسسه به استثنای آنچه که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی هیأت امنا است با هیأت مدیره می باشد.

-تعیین رییس و نایب رییس هیأت مدیره از بین اعضای هیأت مدیره

-تعیین مدیر عامل از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن و تعیین حدود اختیارات، مسئولیت و وظائف او.

-هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

-نمایندگی قانونی موسسه در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و اداری

-استخدام و عزل و نصب و اخراج کارکنان -اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیأت امنا

-حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی-اقامه دعاوی مدنی و جزایی و جوابگویی به دعاوی مدنی و جزایی، چه موسسه مدعی له باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با اختیارات اصالتا و وکالتا

-تنظیم آیین نامه های لازم در خصوص نحوه استفاده از درآمد های موسسه و اختصاص بودجه به هریک از هدف های آن و ارایه به مجمع عمومی هیأت امنا جهت رسیدگی و تصویب

-تهیه و تنظیم تراز نامه و گزارشات سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی هیأت امنا جهت رسیدگی و تصویب

-رییس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت می نماید.

 

از سال 1378 تا کنون 8 دوره هیئت مدیره هر سه سال یکبار توسط مجمع عمومی تشکیل و با ترتیب 145 جلسه نسبت به 1250 مصوبه اقدام نموده است.

هیئت مدیره در طول این مدت اقدامات موثر و سازنده ای در جهت ارتقا سطح کمی و کیفی ارائه خدمات توانبخشی به معلولین ذهنی دختران بالای 14 سال استان اصفهان به انجام رسانده که از جمله افزایش تعداد مددجویان از 80 نفر به 180 نفر می باشد. لازم به ذکر است مرکز از سال 1363 بصورت دولتی شروع بکار نموده است و از سال 1377 بصورت خیره هیئت امنایی اداره می گردد.

 

 

جناب آقای دکتر مهرداد چاووشی

جناب آقای دکتر سید مهرداد چاووشی

سرکار خانم بیگم آقا طبائیان

سرکار خانم بیگم آقا طبائیان

اسماعیل سنجریجناب آقای اسماعیل سنجری

جناب آقای سید عبدالجواد فاطمی

دکتر مهدی واعظیجناب آقای دکتر مهدی واعظی

جناب آقای سید عبدالوهاب طبائیان